Kemikalier och REACH

För att producera textila produkter med den kvalité och de egenskaper som önskas behövs kemikalier. Men kemikalier behöver inte alltid vara dåliga, det handlar bara om att välja rätt. Vi arbetar dagligen med att göra just detta.

Eftersom Blåkläder importerar och säljer plagg så påverkas vi den Europeiska kemikalieförordningen REACH och har den som riktlinje för vårt kemikaliearbete. REACH begränsar och förbjuder kemikalier och har som huvudsyfte att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och miljön mot de risker som kan orsakas av kemikalier. Blåkläder skall därmed följa de listor som begränsar eller förbjuder kemikalier.

För att säkerställa att vi lever upp de krav som ställs på oss, våra produkter och produktion, ställer vi krav på våra leverantörer. Vi kräver att våra leverantörer signerar vår kemikaliebegränsningslista, och garanterar att produkterna inte innehåller förbjudna eller begränsade ämnen. De ämnena som finns på våra listor följer kraven i REACH, en rad andra lagar och direktiv samt Svenska Textilimportörerna rekommendationer över prioriterade ämnen som är, eller rekommenderas att, begränsas eller förbjudas i kläder. För att verifiera att våra leverantörer följer våra krav genomför vi också slumpmässiga kemiska tester på våra produkter.


För frågor och mer information, vänligen kontakta:
saljsupport@blaklader.com
0325-661900

  • REACH

    REACH står för Registrering, godkännande, utvärdering och begränsning av kemikalier. Mer information om REACH hittar du på EU-kommissionens webbplats.